Lage og følge en oppskrift for arbeidet

Lage og følge en oppskrift for arbeidet

Når vi skal lage en helhetlig barnehage- og skolestruktur vil vi ha en oppskrift som ligger til grunn for prosessen videre.

Alle regionale planer, kommuneplaner og reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal først ha et planprogram. Dette er hentet fra plan- og bygningsloven. Et planprogram er på mange måter som en oppskrift på hva planarbeidet skal omfatte, hvem som skal gjøre det og hvordan.

Planprogrammet skal vise hva som er målet med det videre planarbeidet. I tillegg skal selve planprosessen med frister og deltakere, samt opplegget for medvirkning, spesielt for grupper som antas å bli særlig berørt, beskrives. Det skal også komme fram hvilke alternativer som vil bli vurdert og hvilket behov det er for utredninger av ulike tema.

Vedtas av de folkevalgte

Forslaget til planprogram for kommunedelplan barnehage- og skolestruktur har vært til behandling i rådet for personer med funksjonsnedsettelser, ungdomsrådet, hovedutvalget for kunnskap, barn og unge og det har vært innom formannskapet.

Det er til slutt kommunestyret som behandler forslaget og vedtar at det skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 22. juni 2022 bestemte kommunestyret at det skulle gjøres.

Aktører kan si fra

Når forslaget til planprogram er ute på høring og lagt ut til offentlig ettersyn, kan relevante aktører påpeke eventuelle mangler eller annet som må være med i det videre arbeidet. For aktører som blir berørt eller har relevante innspill til hva oppskriften bør inneholde, så er det viktig å benytte muligheten til å si fra i denne høringsperioden.

Det kan gjøres ved å sende e-post til post@sandefjord.kommune.no, merket med 22/11988 Kommunedelplan barnehage- og skolestruktur.

Høringsfristen er 16. september 2022.

Du kan lese forslag til planprogram på sida som heter «dokumenter»

Vanskelige ord i denne saken? Se sida med ordforklaringer.