Slik arbeider vi med barnehage- og skolestruktur

Det er etablert en tverrfaglig prosjektgruppe i kommunen, en gruppe som skal sørge for at det lages en tematisk kommunedelplan.

– Gruppa er satt sammen av folk som har kompetanse på barnehager og skoler, kommunikasjon, planlegging, utbygging og økonomi, sier prosjektgruppas leder Anne Therese Anvik.

Anvik er kommuneplanlegger og leder prosjektgruppa som består av Kristin Flåtten (leder av Kunnskap, barn og unge – KBU), Morten Tangestuen, Grethe Kahrs Andersen og Kerstin H. Skofteland  (alle KBU), Roar Rabbevåg (arealplanlegger), Ivar Holt (arealplanlegger) og Sigfrid Kvasjord (kommunikasjonsrådgiver). Det er kommunedirektørens ledergruppe som har satt sammen gruppa.

Lager kommunedelplan

Det er politisk bestemt at det skal lages en tematisk kommunedelplan for ny barnehage- og skolestruktur i Sandefjord. Det er prosjektgruppa som skal utarbeide denne planen som skal ta for seg alle sider av en ny struktur.

Den endelige kommunedelplanen skal vise hvordan den nye barnehage- og skolestrukturen bør se ut, hvorfor og hvordan man skal komme fram til en god løsning, en løsning som er bygget på prinsippene om likeverd, bærekraft og helhet.

Prosjektgruppa. F.v. Kristin Flåtten, Ivar Holt, Anne Therese Anvik, Morten Tangestuen, Kerstin Hole Skofteland, Grethe Kahrs Andersen, Roar Rabbevåg

Det er lagt ned mye viktig og riktig arbeid i denne saken tidligere, og dette jobber vi videre med

Kristin Flåtten, kommunalsjef KBU

Arbeidet til nå og arbeidet videre

Prosjektgruppa har jevnlige møter der agendaen inneholder aktuelle tema og problemstillinger, samt forslag til løsninger og fordeling av konkrete oppgaver. Gruppas arbeid bygger videre på kunnskapsgrunnlaget som allerede ligger der, samt de mange vedtakene fra folkevalgte råd og utvalg.

– Vi har sortert alt som er gjort tidligere, hvilke oppgaver som pågår nå og hva vi skal gjøre de nærmeste årene. Det har vært veldig lærerikt for oss, og vi er godt forberedt på arbeidet som kommer, sier Anvik.

– Det er lagt ned mye viktig og riktig arbeid i denne saken tidligere, og dette jobber vi videre med nå, sier kommunalsjef for kunnskap, barn og unge, Kristin Flåtten.

Og arbeidet vil pågå i lang tid framover. Anvik slår fast at høsten 2022 vil prosjektgruppa jobbe videre med å innhente mer kunnskap og medvirkning fra mange aktører blir sentralt.

– Nå har vi laget rammer for hva vi skal gjøre, hvordan vi skal gjøre det og hvem som skal være med. I høst skal vi snakke med folk og vi skal få fagrapporter som skal gjøre politikerne trygge på de beslutningene de skal ta, sier hun.

Bred kompetanse

De temaene som prosjektgruppa ikke har god nok kompetanse på, blir håndtert av andre fagfolk som gruppa rådfører seg med underveis.

– Selv om vi sitter på mye kompetanse i prosjektgruppa, må vi spørre andre fagfolk om hva som er mest klimavennlig, hva som er trafikksikre løsninger, hvordan vi kan få til gode skolemiljøer og skoleveier. Vi ønsker å snakke med elever på skolene, og frivillige lag og foreninger som bruker skolene utenom skoletid. På nettsidene våre vil vi både informere om hva som skjer, og fortelle innbyggerne når og hvordan de kan involveres, sier Anvik.

I forbindelse med arbeidet med kommunedelplanen vil det være en rekke viktige utredningstemaer som prosjektgruppa må ha bistand til å få kartlagt av eksterne aktører. Dette kan være andre fagfolk som er ansatt i kommunen, eller eksterne selskaper som har relevant ekspertise.

Dersom du har noe på hjertet som omhandler arbeidet med ny barnehage- og skolestruktur, kan du kontakte prosjektgruppa.

Nettsiden er under utvikling og dersom du oppdager feil eller mangler, så ta kontakt med noen i prosjektgruppa.