Reguleringsplanen for ny skole på Vesterøya på høring

Ungdomsrådet, eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelser fikk muligheten til å komme med en uttalelse først. Så bestemte hovedutvalget for miljø- og plansaker at forslaget til detaljreguleringsplan for ny skole på Vesterøya skulle legges ut på høring. I en høringsrunde kan alle si sin mening om forslaget, og fristen er satt til 20. februar.

Forslaget finner du her: Detaljregulering for ny skole på Vesterøya – Gbnr.: 110/2 m.fl – Førstegangsbehandling

Forslaget omhandler veldig mange ulike temaer. Til saken følger det med blant annet kart, geotekniske vurderinger, klimagassberegninger, elevtallsberegninger, høringsinnspill, vurderinger av støy og vurdering av trafikk i området. Totalt er det 28 vedlegg til saken og du kan se dem alle på denne siden: Saksframlegg med vedlegg.

Planen omfatter omtrent 53 dekar. Det foreslås byggehøyder på 18-20 meter, noe som tilsier en skole på ca 10.000 kvadratmeter for mellom 500 og 600 elever og 95 ansatte.

I saken som er lagt fram hører det også med en uttalelse fra talspersonen for barn og unge i Sandefjord kommune. Talspersonen påpeker at den foreslåtte plasseringen vil gi gode muligheter for lek- og opphold på tomta. Bygget vil ha en plassering som bidrar til å skjerme for støy. Det blir også poengtert at trafikksikkerhet blir veldig sentralt i det videre arbeidet med planen.

Til saken hører også en mulighetsstudie. Denne viser hvordan en skolebygning kan plasseres på den valgte tomta. Den viser noen muligheter for den nye skolen og hvordan områdets kvaliteter kan ivaretas og benyttes på en ny skole. Mulighetsstudien viser hvordan prosjektet kan bli utformet til det beste for både elever, ansatte og beboere i nærområdet. Det er Niamo Arkitektur AS og Landskapskollektivet AS som har utarbeidet utomhusplanen og illustrasjonsmaterialet til saken. Du kan se mulighetsstudien i saken.

Det er mange illustrasjoner i denne mulighetsstudien, og verdt å merke seg at det ikke er slik skolen vil bli når den står ferdig.