Klage førte ikke frem

Tre representanter i kommunestyret mente vedtaket om endring i skolestruktur på Vesterøya ikke var fattet på lovlig vis, og Statsforvalteren ble bedt om å vurdere saken. Nå er er avgjørelsen tatt.

Det var i februar kommunestyret vedtok å legge ned Vesterøy, Ormestad og Framnes skoler når ny skole er klar til drift på Vesterøya. Tre kommunestyrerepresentanter – Charlotte Jahren Øverby (SV), Sondre Wikran Larsen (Rødt) og Odd Rune Langeland (MDG) – mente at dette vedtaket ikke var lovlig fattet. Det ble dermed vedtatt å sende saken til statsforvalteren for en lovlighetskontroll.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har nå kommet med en konklusjon i saken. Klagen har ikke ført frem.

Det blir i svaret fra Statsforvalteren påpekt at saken er grundig utredet og det har vært bred medvirkning. Kunnskapsgrunnlaget til saken er nevnt og summeringsfeil i kostnadsnotatet blir ikke tillagt betydning da vedtaket ble fattet i kommunestyret.

Det blir i brevet fra statsforvalteren også påpekt at barnets beste er vurdert og vektet mot andre hensyn i denne saken.

Statsforvalteren mener kommunen har foretatt en grundig og tilfredsstillende vurdering av lovlighetsklagen. Statsforvalteren ser ikke at administrasjonens utredning av saken er mangelfull eller uforsvarlig, og vedtaket fra 16. februar blir dermed stående.

Du kan lese hele svaret fra Statsforvalteren her: Lovlighetskontroll av Sandefjord kommunes vedtak om skolestruktur