Kostnader ved rehabilitering av tre skoler

I perioden juni-oktober 2022 gjennomførte Spinn arkitekter og Afry tilstandsvurderinger av tre skoleanlegg i Sandefjord kommune. Disse vurderingene ligger til grunn for det vi må regne med å budsjettere for, dersom disse tre skolene skal rehabiliteres og komme opp på det tilstandsnivået som dagens lover og regelverk krever.

Tilstandsrapportene kan du lese i sin helhet på denne siden: Klimaberegninger og tilstandsrapporter

Entreprisekost er prisen vi må regne med å betale basert på det vi vet i dag om byggenes tilstand og krav til utbedringer. I tillegg må vi regne med uventede kostnader i byggeperioden og prisregulering. Dette er faste prosentsatser av entreprisekostnadene på nåværende tidspunkt.

Totalt anslås det derfor at det vil koste i overkant av 315 millioner kroner å få dagens Framnes skole opp på et byggteknisk nivå som tilsvarer det som kreves av dagens standard på skolebygg. Tilsvarende for Ormestad er 333 millioner, mens det på dagens Vesterøy skole vil være snakk om et rehabiliteringsbudsjett på 161 millioner kroner.

Oppsummert ser vi at det vil koste mest å rehabilitere Ormestad skole, basert på dagens situasjon. Det er fordi dette er den største av de tre skolene i dag.

Til sammen vil det være nødvendig å budsjettere med en samlet sum på 810 millioner kroner for å få skolene opp på et nivå som dagens lover og regelverk krever.

Kommunen har gjort en budsjettavsetning på 494 millioner for bygging av ny skole på Vesterøy. Avsetningen er basert på godkjent rom- og funksjonsprogram og erfaringstall (kr/kvm) for bygging av skoler i Norge. Avsetningen vil fortløpende bli vurdert ettersom planprosessen blir fullført, skissestudier gjennomføres og endelig løsning for ny skole velges.

kostnader tabell