Mange undersøkelser samtidig på Vesterøya

Mange undersøkelser samtidig på Vesterøya

Det er mye som foregår på Vesterøya for tiden, og arbeidet med den valgte skoletomta er i full gang. Det er også mange hensyn som skal tas når det kommer til trafikkavvikling.

Mange som bor på Vesterøya har nok lagt merke til at det er en del som foregår på det området der den nye skolen planlegges. Det har blant annet vært gjort grunnundersøkelser der som viser at områdestabiliteten er god. Det er mellom 3 og 15 meter til fjell.

Det er også gjort en naturkartlegging på området og arkeologiske undersøkelser. Det skal ha blitt gjort noen interessante funn der, men foreløpig er ikke rapporten fra dette arbeidet klar.

I forbindelse med den politiske behandlingen av planprogrammet og valg av tomt i mars, ble den valgte tomta redusert. Dette betyr at det er nødvendig å se på muligheter for en bedre arealeffektiv løsning. Det er ønskelig å unngå å bygge ned den østre delen av tomta der det er skog med gode natur og friluftskvaliteter.

Trafikkavvikling rundt skolen blir også et svært viktig punkt. Her har det vært gjennomført sykkelbefaringer som har bidratt til en bedre forståelse av hvor de problematiske stedene først og fremst er. Det pågår også et arbeid med å se på utbedringer av veinettet for å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende i området.

Hvordan adkomsten til den nye skolen skal bli er noe som arkitekter og veiingeniører nå ser på. De vurderer hvordan slippsone, parkering og område for buss skal organiseres på de nordre delene av tomta og langs Industriveien. Det vurderes også parkering for ansatte under bygget. Det vil også bli vurdert om det kan være mulig å lage en kulvert for gående og syklende under Industriveien. Det som blir avgjørende for dette vil være om en slik kulvert blir oppfattet som en omvei eller ikke. Dersom det blir sett på som en omvei er det ikke et hensiktsmessig tiltak.

Kommunedirektøren orienterte også formannskapet i møte 16. august 2022, om arbeidene som pågår og prosessen videre. Opptak av denne orienteringen kan du se her:
Kommunedirektørens orientering for formannskapet om Vesterøya 16.08.2022 .

Kommunedirektøren viste også en pdf med viktige punkter om både undersøkelser, muligheter, framdrift og tidsplan. Den pdf-en finner du også på sida med viktige dokumenter.

Alle bildene i denne artikkelen er tatt fra sykkelbefaringene kommunens administrasjon hadde med representanter for FAU og NMU på Vesterøya tidligere i sommer.