Nå ligger forslaget til kommunedelplan hos politikerne

Det er en omfattende kommunedelplan som politikerne nå skal vurdere om skal sendes på høring eller ikke. Forslaget til det vi kaller en tematisk kommunedelplan tar for seg endringer i barnehage- og skolestruktur for skolene Sande, Byskolen, Helgerød, Unneberg og Gokstad.

Forslaget som nå er lagt fram er laget av kommunens administrasjon. Det er hentet inn ekspertise, forskning og kunnskap fra en rekke fagmiljøer for å kunne vise hva som kan skje når det gjøres endringer i barnehage- og skolestrukturen. Arbeidet er omfattende og gjort på bestilling fra kommunestyret.

Du kan lese hele høringsforslaget på denne siden: Barnehage- og skolestruktur – Tematisk kommunedelplan – høringsforslag

 

Innledningsvis står det at kommunes planer for barnehage- og skolestruktur for framtida gjøres innenfor tre hovedområder:

Barn og unge

Likeverd: Barn og unge i Sandefjord har rett på en likeverdig oppvekst. Barnehager og skolebygg skal være en god arena for alle, uansett hvor man bor i kommunen, hvilke forutsetninger man har og hvilke behov man har. ​

Bærekraft

Perspektiver: Vi planlegger for framtida. En ny barnehage- og skolestruktur skal være bærekraftig både økonomisk, miljømessig og sosialt. ​

Samfunn og samhandling

Helhet: Barnehage- og skolestrukturen skal gi innbyggerne i Sandefjord et helhetlig tilbud. Det skal bidra til gode lokalsamfunn, et godt samspill på tvers og trygghet for barn og unge.

Hensikten med denne kommunedelplanen er å:

 • Bidra til å sikre et profesjonelt skole- og barnehagetilbud, og et godt arbeids- og læringsmiljø for alle.
 • Realisere anlegg som gir bedre samsvar mellom pedagogiske krav og bygningsmessig utforming.
 • Styrke skoler og barnehager som positive, moderne organisasjoner som kan tilpasses nye nasjonale krav og føringer.
 • Sikre en driftsprofil som gjør Sandefjord kommune bærekraftig også for fremtidige generasjoner.

De konkrete tiltakene som foreslås i planen er:

 • Starte tomtesøk for nye skoler som erstatning for Sande, Byskolen, Unneberg, Helgerød og Gokstad skoler
 • Vurdere etterbruk av skoler som legges ned
 • Se på mulig samordning med andre kommunale enheter på de nye skolene
 • Finne ut hvordan nye skolelokaler kan brukes også av frivillige lag og foreninger

 

Høringsfristen som er foreslått er 24. april.

Høringsforslaget blir først behandlet i råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet. Deretter er det hovedutvalg for kunnskap, barn og unge som i sitt møte 15. februar skal diskutere forslaget, før formannskapet får den i sitt neste møte.

Forslag til vedtak:

 1. Forslag til kommunedelplan for ny barnehage- og skolestruktur for dagens inntaksområder for skolene Sande, Byskolen, Unneberg, Helgerød og Gokstad legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Høringsfrist settes til 24. april 2023.
 2. Det startes et arbeid med å finne tomter til de nye skolene. Tomtesøket skal baseres på en størrelse som muliggjør bygging av skole for mellom 500 og 600 elever, med inntaksområder som ikke fører til store endringer i elevtallet for eksisterende skoler jf. nærskoleprinsippet. De nye skolene skal lokaliseres slik at de kan brukes til nærmiljøaktiviteter etter skoletid.
 3. For barnehagedrift innen området foreslås prinsipper for handling dersom eksisterende barnehager legges ned. Prinsippene er i hovedsak å samle eller utvide enheter framfor å opprette nye med få barn.