Planene for Vesterøy, Framnes og Ormestad

Planene for Vesterøy, Framnes og Ormestad

I juni 2019 bestemte kommunestyret at det skulle prioriteres å finne arealer for ny skole til erstatning for Ormestad, Framnes og Vesterøy skole. Dette skulle prioriteres for blant annet å kunne frigjøre skolebygg til barnehageformål i området.

Etter flere runder med leting etter egnet tomt for en ny skole, ble det av kommunestyret i mars 2022 vedtatt hvilken tomt som vil passe best for en ny skole.

Det endte med vedtak om det man kaller tomt syd. Vedtaket var et fellesforslag fra Arbeiderpartiet og Høyre, og det fikk 37 stemmer.

Vedtaket ble slik:

  1. Planprogram for ny skole på Vesterøya – datert 13.10.2021 og revidert sist 21.01.2022 vedtas jf. plan- og bygningslovens § 12-9 og  jf. Konsekvensutredningsforskriftens § 16.
  2. Tomt syd velges som skoletomt for en ny felles skole på Vesterøy. Planområdet utvides, dog avgrenses sydover til tomtegrensen mellom Grn/Brnr 110/4 og 110/2 slik at det i størst mulig grad kan unngås bruk av dyrkamark. Arbeidet med detaljregulering av denne fortsettes. Administrasjonen bes gå i dialog med regionale myndigheter om de varslede statlige interessene knyttet til jordvernhensynet i saken.
  3. I forbindelse med reguleringsplanarbeidet skal et tilsvarende produksjonspotensial sikres ved nydyrking som erstatningsareal for dyrkamark som benyttes til utbyggingsformål i reguleringsplanen.

 

Bildet under viser omrisset av tomt syd som er valgt som tomt til ny skole på Vesterøya.

Omriss av tomt syd Vesterøya

Medvirkning og reguleringsplan

Fram til dette ble bestemt, ble det blant annet gjort en grundig jobb for å sikre medvirkning i prosessen. Medvirkningsarbeidet i forbindelse med ny skole på Vesterøya kan du lese mer om i denne saken.

Planprogram for ny skole på Vesterøya kan du lese på siden som heter Dokumenter.

Utover i 2022 vil det bli jobbet med temautredninger som skal legges til grunn når reguleringsplan for nye Vesterøya skole skal vedtas. Det er satt av penger til byggingen av skolen, men det er en lang prosess fram til den nye skolen endelig står klar og kan tas i bruk. Dersom arbeidet går som planlagt framover, kan det være snakk om høsten 2025.

Vesterøy skole

139 elever
skoleåret 2022/2023

Skolen ble grunnlagt i 1887 som Buer skole. Ny skole ble bygget i 1958 og skolen byttet da navn til Vesterøy skole.

Flere tall og mer statistikk om skolen finner du på nettsiden til Utdanningsdirektoratet.

Framnes skole

241 elever
skoleåret 2022/2023

Framnes skole ble bygget i 1914 og utvidet med flere bygg i 1955 og 1964.

Flere tall og mer statistikk om skolen finner du på nettsiden til Utdanningsdirektoratet.

Ormestad skole

127 elever
skoleåret 2022/2023

Ormestad skole ble grunnlagt i 1977. I 2021 ble deler av skolen tatt i bruk til barnehage med plass til 36 barn fra tre år.

Flere tall og mer statistikk om skolen finner du på nettsiden til Utdanningsdirektoratet.