Reguleringsplan for ny skole på Vesterøya

Politikerne får nå reguleringsplanen for tomta til ny skole på Vesterøya til behandling.

Politikerne i hovedutvalg for miljø- og plansaker behandlet 24. mai reguleringsplanen for området der ny skole på Vesterøya planlegges. Den ble vedtatt der.  Reguleringsplanen skal videre behandles i formannskapet, før kommunestyret får siste ord i saken. Det er ventet at saken er ferdig behandlet før sommerferien.

Det er i henhold til innspill i høringsperioden, og flere undersøkelser av området gjort enkle justeringer i planforslaget sammenlignet med utkastet som var på høring. Du kan lese hele saksframlegget her:

Detaljregulering for ny skole på Vesterøya – Gbnr 110/2 m.fl. Sluttbehandling (sandefjord.kommune.no)

Alle vedleggene til saken kan du også studere nærmere her:

Vedlegg 1: Vedlegg1_PlankartVesteroySkole_Rev_030423.pdf (sandefjord.kommune.no)

Vedlegg 2: Ny skole Vesterøya bestemmelser rev. 030423

Vedlegg 3: Reguleringsplan med konsekvensutredning for ny skole på Vesterøya

Vedlegg 4: Mulighetsstudie 211022

Vedlegg 5: Landskapsplan 191022

Vedlegg 6: Naturmangfold rev. 310323

Vedlegg 7: Støymessige konsekvenser ny skole rev. 190423

Vedlegg 8: Supplerende undersøkelser Vesterøya 131022

Vedlegg 9: Matjordplan Rambøll 200423

Vedlegg 10: Arkeologisk registrering VTFK rapport 100123

Vedlegg 11: VAO-notat Vesterøya skole 280323

Vedlegg 12: Oppsummering av innspill med kommunedirektørens merknader ny Vesterøya skole

Her finner du alle innspillene som har kommet inn, i sin helhet.