Dokumenter og rapporter

Her finner du en samling av viktige dokumenter som hører til barnehage- og skolestruktur.

Prosjektplan for utgravinger skoletomt Vesterøya høsten 2023
Kommunestyrets vedtak om å analysere barnehage- og skolestrukturen
Norconsults rapport del 1: Faktagrunnlag skole - Elevtallsutvikling, skolekapasitet og skolebehov. 2019-2033.
Norconsults rapport del 2: Fire strukturmuligheter skole med tiltak. Modernisering, fornying og innsparing. Strategier og tiltak 2019-2040.
Norconsults rapport del 1: Faktagrunnlag barnehage - førskoleutvikling, barnehagekapasitet og dekningsgrad
Norconsults rapport del 2: Barnehagestrukturen i fremtiden. Fra mange og gamle til færre og moderne. Strategier og tiltak 2019-2040.
Visjonsboka
Rapport arealsøk ny skole på Vesterøya 2019
Planprogram for ny skole på Vesterøya
Behandlingen av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser Udir
Svar på høring av forslag til planprogram høsten 2022
Prognoserapport befolkning fra Norconsult høst 2022
Oppsummering høringsuttalelser med kommentarer
Oppsummering av høring om skolestruktur, skolekretsgrenser og skolenedleggelser
Fastsatt planprogram for kommunedelplan barnehage- og skolestruktur
Rapport: Skolestørrelse og sammenhenger med elevenes trivsel og læring
Mulighetsstudie for ny skole på Vesterøya
Klimagassberegning av barneskoler i Varden skolekrets
Presentasjon møte i Hjertnes om reguleringsplan skoletomt på Vesterøya
TØI - barns aktiviteter og daglige reiser
Framnes skole tilstandsrapport
Ormestad skole tilstandsrapport
Vesterøy skole tilstandsrapport
Tilstandsrapport Byskolen, Gokstad, Helgerød, Sande, Unneberg
Status trafikksikkerhet – Gokstad, Helgerød, Unneberg, Byskolen, Sande
Høringssvar kommunedelplan for ny barnehage- og skolestruktur
Høringssvar kommunedelplan for ny barnehage- og skolestruktur - innspill fra KIF
Reguleringsplan for skoletomt på Vesterøya, vedtatt i kommunestyret 22.06.23
Lovlighetskontroll av Sandefjord kommunes vedtak om skolestruktur
Matjordplan Rambøll 200423
Mulighetsstudie 211022
Landskapsplan 191022
Kommunedirektørens orientering for formannskapet om Vesterøya 16.08.2022
Forslag til planprogram kommunedelplan barnehage- og skolestruktur
Alle innspill samlet
Arkeologisk registrering VTFK rapport 100123
Naturmangfold rev. 310323
Ny skole Vesterøya bestemmelser rev. 030423
Oppsummering av innspill med kommunedirektørens merknader ny Vesterøya skole
Planbeskrivelse ny skole på Vesterøya sluttbehandling 2023
Plankart Vesterøy skole
Presentasjon i åpent møte om kommunedelplan 13. april
Reguleringsplan med konsekvensutredning for ny skole på Vesterøya
Støymessige konsekvenser ny skole rev. 190423
Innspill høring sept. 22 med kommentarer
Merknadsoversikt for høring av kommunedelplan med svar