Dokumenter og rapporter

Her finner du en samling av viktige dokumenter som hører til barnehage- og skolestruktur.

Kommunestyrets vedtak om å analysere barnehage- og skolestrukturen
Norconsults rapport del 1: Faktagrunnlag skole - Elevtallsutvikling, skolekapasitet og skolebehov. 2019-2033.
Norconsults rapport del 2: Fire strukturmuligheter skole med tiltak. Modernisering, fornying og innsparing. Strategier og tiltak 2019-2040.
Norconsults rapport del 1: Faktagrunnlag barnehage - førskoleutvikling, barnehagekapasitet og dekningsgrad
Norconsults rapport del 2: Barnehagestrukturen i fremtiden. Fra mange og gamle til færre og moderne. Strategier og tiltak 2019-2040.
Forslag til planprogram kommunedelplan barnehage- og skolestruktur
Visjonsboka
Rapport arealsøk ny skole på Vesterøya 2019
Planprogram for ny skole på Vesterøya
Behandlingen av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser Udir
Kommunedirektørens orientering for formannskapet om Vesterøya 16.08.2022
Svar på høring av forslag til planprogram høsten 2022
Prognoserapport befolkning fra Norconsult høst 2022
Oppsummering høringsuttalelser med kommentarer
Oppsummering av høring om skolestruktur, skolekretsgrenser og skolenedleggelser
Fastsatt planprogram for kommunedelplan barnehage- og skolestruktur
Rapport: Skolestørrelse og sammenhenger med elevenes trivsel og læring
Mulighetsstudie for ny skole på Vesterøya
Klimagassberegning av barneskoler i Varden skolekrets
Presentasjon møte i Hjertnes om reguleringsplan skoletomt på Vesterøya
TØI - barns aktiviteter og daglige reiser
Framnes skole tilstandsrapport
Ormestad skole tilstandsrapport
Vesterøy skole tilstandsrapport
Tilstandsrapport Byskolen, Gokstad, Helgerød, Sande, Unneberg
Status trafikksikkerhet – Gokstad, Helgerød, Unneberg, Byskolen, Sande