Ordforklaringer

Det er mange ord og uttrykk som går igjen i arbeidet med barnehage- og skolestruktur. Her er en liste med forklaringer på viktige ord og betegnelser som ofte brukes.

A
Aktør

Kan også kalles deltaker, altså en som deltar eller blir berørt av arbeidet. Det kan være skoleelever, naboer, kollektivtransport, idrettsforeninger og andre.

B
Barnets beste

Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører og angår barn.

Bemanningsnorm

Regler eller krav til antall ansatte, brukes gjerne om hvor mange voksne per barn det må være i en barnehage.

Bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

C
D
E
F
G
H
Helsekonsekvensutredning

Helsekonsekvensutredning er et verktøy som kan synliggjøre hvordan beslutninger og tiltak kan påvirke befolkningens helse.

Høring

En periode i planarbeidet da alle kan komme med kommentarer og innspill til et forslag.

I
J
K
KBU

Kunnskap, barn og unge er et kommunalområde i Sandefjord kommune som består av tre seksjoner: Skole, barnehage, oppvekst og helse.

Kommunedelplan

En overordnet plan som gjelder enten en geografisk del av kommunen eller dekker et bestemt tema.

L
Lærernorm

Forholdet mellom tallet på lærere og tallet på elever i ordinær undervisning på en grunnskole.

Læringsmiljø

Kulturelle, relasjonelle og fysiske forhold på skolen som har betydning for elevenes læring, helse og trivsel.

M
Medvirkning

Medvirkning betyr at man har mulighet til å si sin mening om noe, og at meningen blir lyttet til.

N
Nærmiljø

Dine hverdagsomgivelser.

Nærmiljøutvalg (NMU)

En gruppe mennesker i hver barneskolekrets som jobber for barn og unges fritidstilbud i nærmiljøet.

Nærskole

Grunnskoleelever har rett til å gå på den nærmeste skolen fra elevens bostedsadresse.

O
Offentlig ettersyn

En periode i planarbeidet da alle kan komme med kommentarer og innspill til et forslag.

P
Planprogram

En slags oppskrift på planen vi skal lage, som beskriver hva vi skal gjøre, hvem som skal delta og hvordan vi skal jobbe.

Q
R
Reguleringsplan

Et juridisk dokument med kart og bestemmelser for hva som kan bygges på en tomt og hvor stort det kan være.

S
Skolebidragsindikator

Gir en indikasjon på hva skolens innsats har å si for elevenes resultater.

Skolekrets

Skolekrets er det området som hører til nærskolen.

Skolekretsgrenser

En kommunal inndeling som bestemmer hvor barn i kretsen skal gå på skole.

T
Tematisk kommunedelplan

En tematisk kommunedelplan gjelder for et bestemt tema og kan enten være for hele eller deler av kommunen.

U
Universell utforming

Utforming av omgivelser, produkter, program og tjenester som kan brukes av alle mennesker uten behov for tilpasning og en spesiell utforming.

V
Visjonsboka

Beskriver hvordan elever, ansatte og andre tilknyttet skolene i dag ønsker at en ny skole skal være.

W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å
0
0-alternativet

Et sammenligningsgrunnlag for å beskrive hva som skjer dersom vi ikke iverksetter planen.