Skolene i Sandefjord kommune

21
kommunale barneskoler
6
kommunale ungdomsskoler
4
private grunnskoler
  • Elevtallsutviklingen i den kommunale grunnskolen de neste 10 årene er ventet å bli stabil. Prognosene viser lavere elevtallsvekst mot slutten av perioden.
  • Ingen av grunnskolene i Sandefjord har flere enn 500 elever.
  • Det er svært korte avstander mellom mange av skolene, særlig i sentrum av Sandefjord.
  • Skolebygningene har varierende standard og pedagogisk funksjonalitet. Enkelte av skolene har så lav bygningsmessig og funksjonell standard at det er nødvendig med store tiltak.
  • Barneskolene som har mye ledig kapasitet er også de minste skolene: Kodal skole, Fevang skole, Melsom skole, Ormestad skole, Ramsum skole, Unneberg skole, Vennerød skole.
  • Barneskoler med kapasitetsutfordringer er Byskolen, Framnes skole, Gokstad skole, Krokemoa skole, Mosserød skole, Virik skole.
  • Mange spesialavdelinger ligger spredt og noen av disse har også små arealer. Organiseringen av disse avdelingene gjør kompetanseutvikling og ressursutnytting utfordrende. Ved endringer av skolestrukturen kan det vurderes en annen organisering av disse tjenestene.
  • Ved mange av skolene er det dårlige løsninger for av- og påstigning, trafikk, parkering og varelevering. Utfordringene med dette foreslås løst i en egen trafikksikringsplan.
  • I ungdomsskolene samsvarer kapasiteten og elevtallsutviklingen. Ungdomsskolene i Sandefjord ligger godt plassert i områder der elevene bor og kommer til å bo.

Bildet under viser hvor barneskolene i Sandefjord kommune er plassert i dag.

Størrelsen på de blå prikkene markerer hvor store skolene er, målt i elevtall. Stor blå prikk viser mange elever, mens liten blå prikk viser få elever.

Flyfoto/kart som viser størrelse på skoler.

Kartet under viser hvor barneskolene i «gamle» Sandefjord kommune er plassert i dag.

Størrelsen på de blå prikkene markerer hvor store skolene er, målt i elevtall. Stor blå prikk viser mange elever, mens liten blå prikk viser få elever.

Skolene er plassert midt i ringer som har en diameter på to kilometer.

Grønn sirkel angir avstand til privat skolene Mo skole med 137 elever og Mokollen skole med 79 elever. Disse skolene er ikke markert med blå prikker i dette kartet.

Kart over Sandefjord som viser størrelse på skoler og to-kilometers-ringer.
Dersom ser på antall elever i gjennomsnitt på de kommunale barneskolene i Sandefjord, er Sande skole helt på snittet med sine 236 elever.

Sammenligninger med andre kommuner i samme kommunegruppe viser at kommunen samlet sett har små grunnskoler.

Sitatet er hentet fra Norconsults rapport. Dersom vi ser på antall elever i gjennomsnitt på de kommunale barneskolene i Sandefjord, er Sande skole (bildet) helt på snittet med sine 236 elever.

Les hele rapporten og andre sentrale dokumenter.

Du kan også følge denne lenken til en side med kart og mer informasjon om skolene.

Kartet under viser det samme som kartet over, men inneholder alle de kommunale barneskolene i kommunen.

Kart som viser størrelse på skoler og to-kilometers-ringer.

De kommunale barneskolene i Sandefjord kommune

SkoleAntall elever 2021/ 2022Antall elever 2022/ 2023
Haukerød425 412
Bokemoa 395369
Store Bergan376372
Mosserød374371
Krokemoa348357
Byskolen329341
Virik320313
Gokstad301312
Andebu279277
Framnes244241
Sande236245
Melsom199213
Kodal163174
Fevang150162
Helgerød145147
Ormestad138127
Vennerød137135
Vesterøy127139
Unneberg117103
Høyjord101111
Ramsum6875