Ofte stilte spørsmål

Det er mange spørsmål knyttet til arbeidet med ny barnehage- og skolestruktur. Her finner du spørsmål som ofte blir stilt og svar på dem.

Er store skoler bedre enn små skoler?

Det er ikke noe fasitsvar på dette. Forskning gir ikke noe tydelig svar på hvilken betydning skolestørrelse har for elevers læring og trivsel. Skolestørrelse oppleves ulikt fra person til person.

Hvorfor vurderer kommunen å endre barnehage- og skolestrukturen?

Når kommunen planlegger barnehage- og skolestruktur for fremtiden, så gjøres det innen for tre hovedområder:

Barn og unge
Likeverd: Barn og unge i Sandefjord har rett på en likeverdig oppvekst. Barnehager og skolebygg skal være en god arena for alle, uansett hvor man bor i kommunen, hvilke forutsetninger man har og hvilke behov man har. ​

Bærekraft
Perspektiver: Vi planlegger for fremtiden. En ny barnehage- og skolestruktur skal være bærekraftig både økonomisk, miljømessig og sosialt. ​

Samfunn og samhandling
Helhet: Barnehage- og skolestrukturen skal gi innbyggerne i Sandefjord et helhetlig tilbud. Det skal bidra til gode lokalsamfunn, et godt samspill på tvers og trygghet for barn og unge.

Hvordan kan jeg som innbygger påvirke prosessen?

Rundt alle prosesser legges det opp til stor grad av brukermedvirkning og høringer. Det vil bli mulighet til å delta på informasjonsmøter, åpne kontordager og annet. Som innbygger står du fritt til å kontakte folkevalgte og/eller administrasjonen om du har spørsmål eller innspill. Følg med på denne nettsiden og kommunens hjemmeside for informasjon om høringsdokumenter og frister.

Hva vil skje med lokalmiljøene om skolene forsvinner?

Skolen betyr mye i mange lokalmiljø. Det handler blant annet om størrelsen på stedet og hvordan skolene brukes utenom skoletid av for eksempel frivillige lag og foreninger. Skoler brukes også til 17. mai-feiring og andre markeringer/innsamlingsaksjoner. Slike aktiviteter er det viktig å både gjøre plass til og videreføre i et nytt og større lokalmiljø. De folkevalgte har besluttet at nærmiljøutvalgene skal bestå.

Handler dette om å gi barn og elever bedre læringsmiljøer, eller handler det om å spare penger?

Når kommunen planlegger barnehage- og skolestruktur for fremtiden, så gjøres det innenfor tre hovedområder.

Barn og unge
Likeverd: Barn og unge i Sandefjord har rett på en likeverdig oppvekst. Barnehager og skolebygg skal være en god arena for alle, uansett hvor man bor i kommunen, hvilke forutsetninger man har og hvilke behov man har. ​

Bærekraft
Perspektiver: Vi planlegger for fremtiden. En ny barnehage- og skolestruktur skal være bærekraftig både økonomisk, miljømessig og sosialt. ​

Samfunn og samhandling
Helhet: Barnehage- og skolestrukturen skal gi innbyggerne i Sandefjord et helhetlig tilbud. Det skal bidra til gode lokalsamfunn, et godt samspill på tvers og trygghet for barn og unge.

Har kommunen vurdert å lage skole for 1.-10. trinn?

Det er vurdert, men strukturen på de seks ungdomsskolene vi har i dag er bra nok.

Hva koster det å bygge en ny skole?

Det er i handlings- og økonomiplanen for 2024–2027 satt av 480 millioner kroner til etablering, bygging og ferdigstilling av en ny felles skole på Vesterøya. I tillegg ligger det i kommunens budsjetter allerede inne kostnader til trafikksikkerhetstiltak i området. Det er besluttet at det skal bygges en ny skole i hver budsjettperiode, altså hvert fjerde år.

Hva skal byggene til de nedlagte skolene brukes til?

Det er ikke bestemt ennå.

Hvilke skoler prioriterer kommunen å erstatte?

Framnes, Ormestad og Vesterøy blir slått sammen til en skole.

Deretter har kommunestyret vedtatt følgende rekkefølge:

  1. Ny barneskole for Gokstad, Unneberg og Helgerød
  2. Ny barneskole for Sande og Byskolen

Hvor mange skoler skal legges ned?

Med bakgrunn i en rapport fra Norconsult, ble det foreslått å bygge totalt tre nye skoler til erstatning for åtte gamle skoler. Alle skolene ligger i «gamle» Sandefjord kommune.

Det er vedtatt å slå sammen Framnes, Ormestad og Vesterøya til én skole.

Hvorfor er sammenslåing av Ormestad, Framnes og Vesterøy øverst på prioriteringslista?

Det var behov for flere barnehageplasser i Varden-området. De tre skolenes elevtall svinger, noe som er naturlig når de ligger så tett. Elevtallene blir mer stabile når skolene slås sammen. En totalvurdering av elevtall, samt nødvendig oppgradering og ombygging av byggene og krav til universell utforming, krever tiltak. Kommunen må ta valg som er bærekraftige. Bærekraft har tre dimensjoner: miljø, økonomi og sosiale forhold.

Når blir skolestrukturen endelig besluttet?

23. november 2023 ble kommunedelplanen for barnehage- og skolestruktur vedtatt i kommunestyret.

Når kan en ny skole tidligst stå ferdig?

Dette avhenger av flere forhold og prosesser. Ny skole på Vesterøya står tidligst klar til skolestart høsten 2026.