Høringssvar og innspill til temaplanen

Høringssvar og innspill til temaplanen

Temaplanen for barnehage- og skolestruktur kommer snart opp til politisk behandling. Tre høringsrunder har vært gjennomført i arbeidet med planen.

Arbeidet med temaplan for barnehage- og skolestruktur har pågått over lang tid. Allerede i januar 2021 ble den første runden med innspillsmuligheter gjennomført. Det kom da inn 63 høringssvar/tilbakemeldinger/innspill. I denne høringsrunden var temaet skolestruktur, skolekretsgrenser og skolenedleggelser. Innspillene ble svart opp og har vært en del av det videre planarbeidet.

Høsten 2022 var forslaget til planprogram for temaplanen barnehage- og skolestruktur på høring. Der kom det inn 11 høringssvar, også disse er svart opp og tatt med videre i arbeidet med temaplanen.

Våren 2023 var selve temaplanen for barnehage- og skolestruktur på høring. Det kom da inn seks høringssvar (i tillegg til et notat fra KIF).

I tillegg til disse høringsrundene, har det vært flere andre medvirkningsaktiviteter. Det ble holdt åpent møte på Sandefjord rådhus 13. april 2023, der hvem som helst kunne komme med innspill og stille spørsmål om planen. Her deltok representanter fra kommunen for å svare opp. Administrasjonen/prosjektgruppa har også vært på besøk på de fem skolene som inngår i planen. Der fikk elever, ansatte og foresatte en ekstra mulighet til å komme med innspill.

Når saken nå skal behandles av de folkevalgte, er alle høringssvarene vurdert og besvart som en del av planarbeidet.

Du kan lese hele planen her: Tematisk kommunedelplan, Kunnskap barn og unge, Sammen om god oppvekst i Sandefjord

Her finner du lenker til de tre høringsrundene knyttet til temaplanen: