Hvordan blir den nye skolen?

Hvordan blir den nye skolen?

Samtidig som utgravingene foregår på skoletomta på Vesterøya, lyses det ut en konkurranse på selve utformingen av den nye skolen.

Utlysningen av konkurransen for utformingen av den nye skolen blir offentliggjort på Doffin i september. Doffin er den nasjonale databasen der offentlige anskaffelser kunngjøres.

Anskaffelsen blir gjennomført i to steg. På bakgrunn av konkurransen i september, velges først tre team som går inn i en designkonkurranse. Evaluering av designkonkurransen er planlagt i januar/februar 2024. Vinneren av designkonkurransen går deretter inn i en samspillsfase og brukerprosess, før skolen prosjekteres ferdig.

Fristen for å levere overordnede besvarelser til utforming av skolen i kvalifiseringsrunden blir på tre uker.

I forslagene til design på ny skole, er det mange hensyn å ta. Dette vil bli fyldig beskrevet i konkurransegrunnlaget og i det som eiendomsavdelingen legger inn i sin prosjekteringsbok. Det er reguleringsplanen som legger føringer for området, og visjonsboka blir et hoveddokument. Det skal planlegges både bygg og uteområder, og skolen skal BREEM-Excellent sertifiseres, noe som betyr at skolen skal være planlagt og bygget på en bærekraftig måte i alle ledd.

Mulighetsstudien som ble presentert i forbindelse med reguleringsplanen, vil ikke være førende for utformingen av skolen. Den viser bare at det er mulig å plassere skolen med de funksjoner den skal ha, på det regulerte området.

Det vil vinteren/våren 2024 være en brukerprosess i forbindelse med arbeidet med utformingen av skolen. Kanskje blir det da gjort enkelte justeringer i forhold til Visjonsboka og romprogrammet som ble laget for tre år siden.

Et viktig moment når skolen skal bygges, vil være å gjøre den så fleksibel som mulig. Blant annet vil det være ønskelig å ha muligheten til å flytte vegger og endre størrelsen på klasserommene ved behov. Uteområdene vil selvsagt også bli viktige.

Dersom alt går i henhold til planer, vil byggestart for den nye skolen på Vesterøya være høsten 2024. Da vil elevene og de ansatte kunne ta ny skole i bruk fra august 2026.