Reguleringsplanen for skoletomt på Vesterøya vedtatt og kunngjort

I sitt siste møte før sommeren, vedtok kommunestyret i Sandefjord reguleringsplanen for den nye skoletomta på Vesterøya. Nå er planen kunngjort, med en klagefrist på tre uker.

Debatten i kommunestyret da reguleringsplanen sto på sakskartet 22. juni 2023, dreide seg igjen mye om dyrka mark og valget av tomt. Til tross for at disse momentene er gjennomdiskutert og vedtatt tidligere.

Reguleringsplanen ble vedtatt med 32 mot 11 stemmer.

Nå er reguleringsplanen kunngjort, og i henhold til loven er klagefristen satt til 30. juli. 

Les kunngjøringen og hvordan du kan klage her: Kunngjøring – Detaljregulering for ny skole på Vesterøya – GBNR 110/2 m.fl.

Vedtak i kommunestyret:

Forslag til detaljregulering for ny Vesterøya skole med tilhørende reguleringsbestemmelser, begge sist revidert 03.04.2023 vedtas i henhold til plan og bygningslovens § 12-12.
Samtidig varsles oppheving av overlappende deler av tidligere vedtatte reguleringsplaner som listet opp nedenfor:

  • Vindal – vedtatt: 20.11.1973 – PlanID: 19730006
  • Jotun industriområde – vedtatt 07.03.1977 – PlanID: 19770002
  • Vesterøya Idrettspark – Kariåsen – Vedtatt: 05.05.1982 – PlanID: 19820004
  • Vindal, Gnr. 111, bnr. 116 og 286. – Vedtatt 20.09.1992 – PlanID: 19920006
  • Industriveien 34 – Vedtatt: 03.04.2008 – PlanID: 20070008
  • Industriveien gang-/ sykkelvei – vedtatt 12.02.2015 – PlanID: 20110001