På leting etter nye skoletomter

Da formannskapet i februar bestemte at tematisk kommunedelplan for ny barnehage- og skolestruktur skulle sendes på høring, ble det samtidig vedtatt at arbeidet med å finne tomter til nye skoler skulle startes. Dette arbeidet er påbegynt.

Bestillingen fra formannskapet er at kommuneadministrasjonen skal lete etter tomter der det kan bygges skoler med plass for 500-600 elever. Det er snakk om skoler som kan romme elever som i dag har Sande, Byskolen, Unneberg, Helgerød og Gokstad som sine nærskoler.

Arbeidet med å finne aktuelle tomter for skolene i Sandefjord sentrum og øst pågår nå. Kommunens fagfolk innen samfunnsplanlegging går bredt ut i sitt arbeid for finne aktuelle områder. Det vil blant annet bli brukt geografiske informasjonssystemer (GIS) i denne prosessen. GIS er programvare for innsamling, organisering, lagring, analyse og visualisering av geografisk informasjon.

Det vil også bli grundige konsekvensutredninger av tomter som kan være aktuelle.

Det er et mål om at prosjektgruppa for tomtesøk har en fagrapport klar ved årsskiftet 2023/2024. Da vil både metodikk, gjennomførte søk, resultater og konsekvensutredninger bli presentert.