Samarbeid til det beste for barn og unge

Kommunalområdet Kunnskap, barn og unge består av seksjonene: barnehage, skole, oppvekst og helse. Seksjonenes felles mål er at Alle barn og unge skal sikres en god oppvekst, og gis likeverdige muligheter til å gjennomføre det videregående opplæringsløpet.

Sandefjord kommune skal sikre gode oppvekstsvilkår for alle barn og unge. Nasjonale føringer som ligger til grunn for kommunens arbeid for barn og unge, har de senere årene vektlagt tidlig innsats, tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning.

Opplæringsloven sier at skolen:

Paragraftegn

skal samarbeide med relevante kommunale tenester om vurdering og oppfølging av barn og unge med helsemessige, personlege, sosiale eller emosjonelle vanskar.

Loven pålegger altså skolen og andre kommunale tjenester å samarbeide, men sier ikke noe om hvordan dette skal gjennomføres. Det blir slik overlatt til den enkelte kommune og skole å finne gode løsninger, og er også en mulighet til å tenke nytt og redefinere hva samarbeid betyr.

Tenk sammen

I Sandefjord kommune har dette resultert i prosjektet Tenk sammen. Samhandlingsmodellene som innføres gjennom Tenk sammen er kalt Bedre tverrfaglig innsats (BTI) og en variant av Familiens hus, en annen samhandlingsmodell.

Barnehagene og skolene i Sandefjord samarbeider hver dag med flere ulike profesjoner. Det kan f.eks være skolens egen helsesykepleier, egne rådgivere, miljøarbeider eller spesialpedagoger. I tillegg samarbeides det med tjenester som deles av flere, som pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), barneverntjenesten, psykisk helseteam, politi, fysio- og ergoterapitjenesten og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Det er en rekke både interne og eksterne ressurser som bistår både elever og lærere.

Slikt samarbeid krever en tverrfaglig delingskultur der man har tillit til hverandre gjennom kjennskap til hverandre kompetanse, og evner å utvikle ny kompetanse som sikrer samhandlingen til det beste for barn og unge.

Logoen til prosjektet tenk sammen.

Om medvirkning

Åpenhet og ansvarlighet utgjør to av kommunens mest grunnleggende verdier. Med åpenhet menes bl.a. åpne beslutningsprosesser, innbyggerdialog og brukermedvirkning. Medvirkning er også en av grunnpilarene i BTI modellen (Bedre Tverrfaglig Innsats) som prosjekt Tenk Sammen har hentet inspirasjon fra. Utover det å være en viktig verdiskapende praksis, er borgermedvirkning også en lovhjemlet rett.

Innbyggerne har rett til å medvirke og kommunen og tjenesteytere har plikt til å involvere innbyggerne. Brukermedvirkning har som mål å bedre kvaliteten på tjenestene ved at brukerne får reell innflytelse på valg og utforming av tjenestetilbudet. Dette innebærer at tjenestetilbudet så langt som mulig utformes i samarbeid med brukeren, og at det legges stor vekt på hva brukeren ønsker.

For å sikre at borgerperspektivet ble ivaretatt i utforming, implementering og evaluering av den nye samhandlingsmodellen, ble det nedsatt en arbeidsgruppe med dette som mandat. Gruppen bestod av medarbeidere på tvers av kommunalområdet, samt representanter fra frivillige ungdomstilbud.

Arbeidsgruppen lagde en plan som består av ulike metoder for borgermedvirkning.

Du kan lese mer om dette arbeidet på prosjektets egen nettside.

Illustrasjonsfoto av barn som strekker armene i været og viser tommel opp.