Hvordan startet egentlig dette arbeidet?

Hvorfor skal vi ha en ny barnehage- og skolestruktur i Sandefjord?

10.000 barn
går i barnehagene og på skolene i Sandefjord i dag
1.500 ansatte
jobber i barnehagene og skolene i Sandefjord i dag

I 2017 bestemte politikerne i Sandefjord kommune seg for å skaffe en analyse av barnehagene- og skolene i kommunen. En årsak til dette var at de så det var et behov for flere barnehageplasser i enkelte områder. En analyse kunne kanskje avdekke om det ville bli lignende behov andre steder, og samtidig kunne muligens en slik analyse bidra til noen gode løsninger på utfordringene også?

I Sandefjord kommune er det mange barnehager og skoler. Strukturen på barnehager og skoler har ikke holdt helt tritt med utviklingen når det kommer til byggenes tilstand, utforming, plassering og uteareal. Det kom tydelig fram i rapporten som ble laget og lagt fram i 2018.

Det er stadig endringer i samfunnet og i kommunen vår. Vi blir flere innbyggere, alderssammensetningen endrer seg, vi får nye bomønstre og boligområder. I tillegg kommer det lover, forskrifter og planer som kommunen og innbyggerne må forholde seg til. Eksempelvis handler dette om barns krav og rettigheter til gode læringsmiljø.

For at tilbudet til barn og unge i kommunen skal speile disse endringene, og samtidig være bærekraftig, må det gjøres noe med barnehage- og skolestrukturen. Det har de folkevalgte gjentatte ganger slått fast.

Kommunens administrasjon har jobbet mye med tematikken de siste årene for å svare opp de folkevalgtes vedtak og bestillinger. Tomtesøk etter nye steder å bygge skole på, har vært en viktig del av arbeidet. Det gjelder å finne områder der det er tilstrekkelig plass til barna, det skal være gode uteområder, så nærme som mulig demografiske midtpunkt og aktuelle tomter skal være mulig å bygge ut på en bærekraftig måte. Innholdet i planene vi lager skal også bestå av utredninger knyttet til blant annet folkehelse, miljø, trafikkforhold, økonomi og skolens innhold. Det skal sikre løsninger som er til barnas beste.

Arbeidet med barnehage- og skolestruktur er komplekst. Vi håper at vi i årene som kommer sammen kan finne løsninger som kommer Sandefjords innbyggere til gode.

Vi planlegger for framtida.

Tilbake til forsida

Her kan du se tidslinja for arbeidet som er gjort og som skal gjøres med barnehage- og skolestruktur

Faktaboks

Sandefjord, Andebu og Stokke ble slått sammen til én kommune fra 1. januar 2017.

I mai 2017 mente politikerne det var et behov for å se på den nye kommunens barnehagetilbud.

Hovedutvalget for oppvekst og kunnskap ba derfor om en analyse av kommunens barnehage- og skolestruktur.