Sentrale, viktige og relevante lover

Sentrale, viktige og relevante lover

Det er mange lover og forskrifter som skal følges i arbeidet med ny barnehage- og skolestruktur. Her er de viktigste lovene.

Opplæringsloven tar for seg rettigheter og plikter knyttet til opplæring i både grunnskole og videregående skole. I loven står det blant annet at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.
LES HELE LOVEN.

 

Barnehageloven omhandler blant annet barnehagebarns rett til omsorg og lek, og det står at barnehagene skal fremme læring og danning som skal utgjøre et grunnlag for allsidig utvikling.
LES HELE LOVEN.

 

Kommuneloven slår fast at «kommuner og fylkeskommuner skal aktivt informere om egen virksomhet og om virksomhet som andre rettssubjekter utfører på vegne av kommuner og fylkeskommuner. De skal også legge til rette for at alle kan få tilgang til slik informasjon.»
LES HELE LOVEN.

 

Plan- og bygningsloven  bestemmer hvordan landets arealer skal brukes og reguleres. Arealplanlegging er viktig for at arealene skal bli brukt på en effektiv og rasjonell måte.
LES HELE LOVEN.

 

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering har som mål å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person.
LES HELE LOVEN.

 

Folkehelseloven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid.
LES HELE LOVEN.

 

Forvaltningsloven inneholder regler om hvordan offentlige myndigheter skal behandle saker. Disse reglene kalles saksbehandlingsregler. Dette er viktige regler fordi de gjelder den enkeltes rett til å få behandlet sine saker av offentlige myndigheter på en forsvarlig og riktig måte.
LES HELE LOVEN.